Podávanie daňového priznania za rok 2021 – daň z nehnuteľnosti

Kto je povinný podať daň z nehnuteľnosti za rok 2021? Ak ste majiteľ bytu alebo domu, je potrebné vyplniť daňové priznanie do konca tohto mesiaca. TU vám pripomíname blížiaci sa termín podania dane z nehnuteľnosti.

Podávanie daňového priznania

Fyzické osoby, podnikatelia aj právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.), ktorí od 2.1. 2020 do 1.1. 2021 (vrátane) nadobudli vlastníctvo, správcovstvo alebo sa stali nájomcom a užívateľom, majú povinnosť podať daňové priznanie do 31.1. 2021. Keďže tento dátum spadá na nedeľu, lehota sa predlžuje do 2.1. 2021 (pondelok). Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daňovník podáva priznanie pri prvom vzniku daňovej povinnosti, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku takéto tlačivo ešte nevyplnil. Ak sa daňovník oneskorí v podaní priznania, môže mu hroziť pokuta. Keď zašlete tlačivo poštou, rozhoduje dátum, ktorý stanoví pošta.

Daňové priznanie na tlačive

Tlačivo vydalo Ministerstvo financií Slovenskej Rebupliky a je platné od roku 2015. Toto tlačivo obsahuje rôzne druhy priznania, ktorými môžu byť čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie. Občania, ktorí nehnuteľnosť nekupovali, ale zdedili a majú právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve, dokonca aj tí, ktorí nehnuteľnosť nadobudli dražbou, podávajú priznanie do 30dní. Ak ste svoju nehnuteľnosť predali alebo darovali do 31.12. 2020 a zanikla vám daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, resp. nemáte už nehnuteľnosť v správe alebo v nájme, taktiež podávate čiastkové priznanie. V tlačive stačí vyznačiť, že podávate čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti.

Aké je zdaňovacie obdobie?

Daň z nehnuteľností sa delí do troch častí, v závislosti či ide o daň z pozemkov, daň zo stavieb alebo daň z bytov a nebytových priestorov. Zdaňovacím obdobím sa chápe kalendárny rok a vzniká 1. januára daného roka, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo uží­vateľom nehnuteľnosti. Ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, daňová povinnosť zaniká 31.12. v príslušnom daňovom období.

Kto má povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti?

Vlastník pozemku, stavby, nebytových priestorov či bytu, všetci títo sú daňovníci, ktorí majú povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti. Ak je daňovník zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako správca nehnuteľnosti, t.z., že má vo správe pozemok alebo stavby, ktorých vlastníkom je obec, vyšší územný celok, taktiež je povinný podať daňové priznanie. V tomto prípade nezáleží, kde má daňovník trvalý pobyt, resp. kde je miesto jeho podnikania, ale na akom území, ktorej obci alebo meste sa nehnuteľnosť nachádza.

Zdroj:

www.danovecentrum.sk

www.podnikajte.sk