Právnik radí: špeciality pri prevode nehnuteľnosti

Pri prevode nehnuteľností častokrát dochádza k situáciám ktoré vyžadujú, aby písomné vyhotovenie zmluvy upravujúcej prevod nehnuteľnosti obsahoval okrem podstatných náležitostí aj ďalšie, špeciálne náležitosti.

Príkladom je prevod vlastníctva bytu, keď je potrebné okrem náležitostí upravených v občianskom zákonníku zapracovať aj náležitosti požadované zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorými napríklad sú: popis bytu, vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, alebo vyhlásenie nadobúdateľa bytu v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy a podobne.

Ďalším príkladom je predaj poľnohospodárskej pôdy podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý zaviedol do praxe nové pravidlá a obmedzenia týkajúce sa vymedzenia okruhu osôb, na ktoré môže majiteľ previesť poľnohospodársky pozemok, ale aj nový postup prevodu jeho vlastníctva. Pri prevode takejto nehnuteľnosti je treba splniť podmienky stanovené v zákone.

Právne aspekty predaja a kúpy nehnuteľnosti sú často zložité, preto odporúčame obrátiť sa na právnika, ktorý má s predajom nehnuteľnosti skúsenosti. Aj tu však platí, že dobrá realitná kancelária pre vás zabezpečí aj právne služby bez zbytočných nákladov.