Právnik radí: E-podanie – služba, ktorá šetrí

Právnik radí: E-podanie – služba, ktorá šetrí

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je nevyhnutný na zápis zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. S elektronickým podaním návrhu na vklad –  E-podaním súvisí množstvo povinností, ktoré sa bežnému človeku môžu zdať príliš komplikované. Za našich klientov E-podanie vyriešime my. Zabezpečíme všetko potrebné od prípravy dokumentov až po samotné podanie a úspešné zavkladovanie.

A ako to celé funguje?

Máme zastúpenie po celom Slovensku v podobe 26 pobočiek a 100-vke realitných maklérov. Za 14 rokov skúseností na realitnom trhu sme komunikovali takmer so všetkými katastrálnymi úradmi v rámci Slovenska. Máme skúsenosti s listinným aj elektronickým podaním návrhu na vklad. Poznáme pravidlá elektronickej komunikácie a funguje naozaj flexibilne. Stovkám klientov sme ušetrili nielen cestu na kataster, ale aj nemalé náklady. Vždy ponúkame klientom to najlepšie, aj v podobe kvalitných právnych služieb.

Jedným klikom na katastri

Každý prípad kúpy či predaja nehnuteľnosti je svojím spôsobom špecifický, a preto si zaslúži individuálny prístup a maximálnu pozornosť. Prípravu právnych dokumentov je vhodné nechať na odborníkov, aby ste nestrácali čas v prípade, ak bude podanie neúplné a zabezpečili jeho plynulosť. Treba si tiež uvedomiť, že ide o tzv. konštitutívny právny úkon, teda vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká práve vkladom do katastra nehnuteľností.

Služba E-podanie odbremení od „behania na kataster“ či vystávaniu v dlhom rade. Vyhnete sa čakaniu a rovnako si nebudete musieť zháňať notára či advokáta, alebo čakať v rade na pošte kvôli zaručenej konverzii dokumentov. Všetky doklady navyše skontrolujeme, aby sme sa vyhli prerušeniu katastrálneho konania. Zabezpečíme zaručenú konverziu advokátom a všetky doklady a ich prílohy následne podávame príslušnému okresnému úradu elektronicky.

Spracujeme kompletný návrh vrátane všetkých vyžadovaných príloh bezchybne a hneď na prvýkrát, čím získate garanciu úspešného zápisu na list vlastníctva. Už pár minút po odoslaní elektronicky (z elektronickej schránky) máme doručenku a čakáme na pridelenie vkladového čísla. Nikdy to nebolo jednoduchšie.

Pred E-podaním sa uistite, že:

  • splnomocnenie je úradne overené notárom, mestským, alebo obecným úradom,
  • návrh na vklad je podpísaný fyzickým podpisom osôb, ktoré nehnuteľnosť kupujú, darujú alebo zamieňajú,
  • vyhlásenie, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky u správcu bytu a je prílohou návrhu, nie prílohou zmluvy,
  • zaručená konverzia je zrealizovaná správne, advokátom, notárom, poštou, ktorá je spoplatnená.

Ako predísť prerušeniu katastrálneho konania?

Po elektronickom doručení podania na kataster nasleduje jeho preskúmanie, a to vrátane všetkých jeho príloh a splnomocnenia (ak sa necháte zastupovať). Podanie nesmie mať vady a musí byť úplné, inak kataster konanie preruší, čo pre vás znamená zbytočné komplikácie navyše. Katastrálny odbor preruší konanie v zákonom stanovených prípadoch, najmä vtedy, ak nebol zaplatený správny poplatok, alebo ak neboli v stanovenej lehote odstránené nedostatky podania.

Práve nedostatky podania sú najčastejšie dôvody, pre ktoré kataster konanie preruší. Môže ísť o chýbajúcu listinu, dokument, prípadne nedostatočne preukázané vlastnícke právo k nehnuteľnosti, chyby v osobných údajoch. V prípade ak už k prerušeniu konania dôjde, treba si dať pozor na lehoty, z dôvodu, že zmeškanie lehoty na nápravu vád podania môže viesť až k zastaveniu konania. V takom prípade sa dokonca nevracia ani správny poplatok, čo znamená, že prídete nielen o čas, ale aj o peniaze.

Samozrejme, existujú aj ďalšie prípady prerušenia zo strany katastra, napríklad ak sa začalo konať o predbežnej otázke, alebo bolo obmedzené právo nakladať s určitou nehnuteľnosťou, čo sú už, ale pomerne špecifické prípady.

Tlačí vás čas? Riešením je zrýchlené konanie na katastri!

Máte málo času a potrebujete zápis na liste vlastníctva či iné konanie na katastri dotiahnuť do zdarného konca čo najskôr? Ani to nie je v prípade služby E-podanie problém. Oplatí sa vedieť, že v prípade podania žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad do katastra rozhodne úrad už do 15 dní odo dňa doručenia návrhu, čím si čakanie na zápis do listu vlastníctva skrátite o polovicu.

V prípade urýchleného konania sa treba pripraviť na uhradenie vyššieho správneho poplatku ktorý je, ale v polovičnej výške v prípade elektronického podania. Preberieme s vami tiež výhody tzv. oznámenia o návrhu na vklad, ktorý je v niektorých prípadoch veľmi dobrým riešením, ako zaplatiť ešte nižšie správne poplatky.

epodanie

Aké lehoty sa oplatí poznať a ako dlho trvá zápis na list vlastníctva?

Pri bežnom návrhu je úrad povinný rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. V prípade, ak sa vlastnícke právo preukazuje zmluvou o prevode nehnuteľnosti vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanej advokátom, lehota na rozhodnutie je 20 dní, no a napokon najkratšiu 15-dňovú lehotu na rozhodnutie má úrad pri urýchlenom konaní.

Zabúdať netreba ani na správne počítanie lehôt. Lehoty na vydanie rozhodnutia katastrálneho úradu totiž neplynú od momentu odoslania návrhu, ani jeho elektronického podania, ale až odvtedy, kedy podanie návrhu zaeviduje kataster. Tento proces môže trvať v niektorých prípadoch až 2 pracovné dni. O zaevidovaní návrhu sa dozviete vďaka doručenke a oznámeniu o pridelení vkladového čísla.

Ako sa dozviete, že bol vykonaný zápis na list vlastníctva?

Ak je podaný návrh v poriadku a všetky podmienky na vklad do katastra sú splnené, úrad rozhodne o povolení vkladu a toto rozhodnutie doručí všetkým účastníkom konania. Takéto rozhodnutie bude doručené do elektronickej schránky (ak ju máte aktívnu). Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úrad vykoná zápis na liste vlastníctva. Zápis je vhodné si skontrolovať, čo určite odporúčame, aby ste mohli upozorniť na prípadné chyby pri zápise.

Zápis do listu vlastníctva a iné konania na katastri nie sú vždy také jednoduché. Problémom pre nás nie sú situácie, pri ktorých sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy vyplývajúce z viacerých druhov právnych úkonov. Všetko zrealizujeme tak, aby sme spolu s klientom dosiahli požadovaný cieľ čo najskôr, pri zachovaní rozumných výdavkov.